تبلیغات
مهندسی جوشکاری - مهمترین عیوب ریخته گری
 
دوشنبه 30 بهمن 1391 :: نویسنده : مهدی ملکی
مهمترین عیوب ریخته گری


1-
ماسه ریزی
2- کشیدگی
3- فرساوندی
4- ترک
5- خرابی مدل
6- سرد جوشی
7- کندگی
8-ماهیچه شکنی


برای مشاهده ی کامل مطلب بر روی ادامه ی مطلب کلیک نمایید.

ماسه ریزی

علل:

- درهنگام بیرون آوردن مدل

- درهنگام حمل و نقل قالب

- درهنگام جفت كردن درجه ها

- محل قرار نامناسب راهباره ، اجازه برخورد جریان مذاب با دیواره قالب

- شرایط بد مدل یا صفحه مدل

- نا صاف بودن سطح جدایش قالب كه باعث بوجود آمدن اجزاءشكسته شده در این سطح شده است

-نقص خواص ماسه قالب درنتیجه استحكام چسبندگی غیر كافی (استحكام فشاری تر پائین)

- عدم استحكام كافی ماسه بدلیل كمبود چسب (بنتونیت )

- زیاد بودن فشار مذاب درهنگام ورود به محفظه قالب

چاره جویی:

- مقدار چسب ماسه را افزایش دهید

- ماسه را یكنواخت بكوبید

- برای اتصال صحیح 2 لایه ماسه از میخ و قانجاق استفاده نمائید

- وضعیت قالب را قبل از بستن آن مورد بازرسی قرار دهید . قسمت های معیوب قالب را كه حاصل عدم دقت در بیرون آوردن مدل است مرمت نمائید

- مرمت صحیح قالب به گونه ای كه ازشكسته شدن درجریان بستن جلوگیری كند

- ازمصرف 2 لایه ماسه رویی و پشت بند كه دارای استحكام متفاوت به ویژه استحكام تر متفاوت پرهیز كنند

 

كشیدگی

علل:

- درجه حرارت بارریزی زیاد

-استحكام كم قالب و بویژه در چدن های گرافیتی

-تركیب شیمیایی و عملیات كیفی نا صحیح

- كم ریزی مذاب

- سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری نا مناسب

-انقباض نهایی دردامنه انجماد درمحل های ضخیم بدلیل زمان انجماد طولانی

- اغلب درآلیاژهای با انجماد پردامنه كه فشار اتمسفر سطح خمیری را قبل از انجماد كامل فروكش می دهد

چاره جویی:

-       طرح قطعه اصلاح گردد

-       مقاطع مجاور را شیب دهید تا انجماد جهت دار حاصل شود

-       در صورت امكان تغذیه،راهباره اضافی یا مبرد بكار برید تا انجماد و تغذیه رسانی مطلوب حاصل گردد

-       در تحت فشار،درجه حرارت مذاب و قالب ، سرعت و فشار تزریق را كنترل نمائید

 


 

فرساوندی

علل :

-       سایش اضافی فلز به دلیل شدت فشار هوا درتمیز كاری

-       وجود عیوب دیگر درریخته گری

-       معمولا" فراموشكاری تمیز كار (زیاد ماندن قطعه در دستگاه )

-       برشكاری نا صحیح محل گیت و تغذیه توسط اپراتور مربوطه

چاره جویی :

-       درجه فشار هوا را محدود كنید( به طور كامل و یا موضعی)

-       از سالم بودن دستگاه شن زنی اطمینان حاصل كنید

 

ترك

 

انواع ترك:

-       ترك سرد

-       ترك تند سرمایی

-       پارگی گرم

-       سرد شكنی 

 

ترك سرد

علل :

-       تفاوت زیاد درسرعت سرد شدن قسمت های مختلف قطعه

-       طرح نامناسب سیستم راهگاهی و تغذیه كهمنجر به تفاوتت سرعت سردشدن می شود

-       ایجاد تنش كششی زیاد در قطعه ( لرزاندن قالب در لرزانك – حمل و نقل – تمیز كاری و ماشین كاری )

-       عدم وجودقابلیت انعطاف پذیری مثل استحكام كششی و چكش خواری 

 

 

چاره جویی  :

-       اصلاح در طراحی قطعه و راهگاه و تغذیه ها و مبرد ها به گونه ای كه میزان سرد شدن قطعه یكنواخت باشد

-       سرد كردن آرام قطعه در قالب

-       سریع كردن قسمت های حجم قطعه از قالب

-       دقت در مرحله لرزاندن و استفاده از كوبش های نرم

-       مته زدن انتهای ترك برای محدود كردن طول ترك

-       عملیات حرارتی

 

 

ترك تند سرمایی

علل: 

-       وجودتنش پسماند قبل از عملیات

-       عدم دقت یا انجام عملیات حرارتی نا مناسب روی قطعه

 

پارگی گرم         


 علل:

-       عوامل تغییر شكل دهنده كه در انتهای انجماد به وجود می آید

-       انقباض باز داشته شده حاصل از طراحی نا مناسب قطعه

-       وجود تفاوت های زیاد بین ضخامت های مختلف قطعه

-       گرفتن انشعابات متعدد از قسمتی از قالب

-       صلیبیت بیش از حد قالب و ماهیچه

-       خشونت سطحی قالب

-       زمان طولانی سرد كردن قطعه قبل از بیرون اندازی

-       انقباض بازداشته شده حاصل از عدم شیب كافی قالب و ماهیچه

-  بوجود آمدن نقاط گرم درقالب حاصل ازبارریزی در حرارت بالا یااستفاده ازلایه نازك ماسه در    گوشه های ماهیچه

-       سیلان كم مذاب

-       بالا بودن درصد گوگرد و آلومینیوم در فولادها

-       ناكافی بون سیلیسیم و كربن در چدن و چكش خوار

-       پائین بودن میزان فسفر در چدن

چاره جویی :

  استفاده از مبرد درنقاطی از قطعه كه تحت تنش كششی قراردارند و یاانجماد آنها با تاخیر انجام     می شود

       گوگرد زدایی و اكسیژن زدایی در طول زمان بارریزی درفولادها

سردشكنی

علل:

-       عدم دقت در لرزاندن قالب

-       اعمال تنش اضافی در هنگام تمیز كاری و یا ماشین كاری

چاره جویی : 

-       دقت در موارد ذكر شده

 

 

خرابی مدل

علل:

-       مدل سازی به درستی انجام نگرفته است

-       نفشه دقیق نیست

-       بازرسی مدل قبل از استفاده ضعیف است

-       تكه های قابل نصب برروی هم یا علائم و یا راهنمای اتصال مشخص نشده اند

چاره جویی : 

-       تكه های مدل رابا خط ،رنگ یاعدد برایاتصال برروی هم مشخص كنید

-  مدل را به گونه ای بسازید كه احتمال اشتباه دراتصال وجود نداشته باشد

-       درهنگام اتصال و نصب همواره به نقشه رجوع كنید

-       نقشه كشی ،مدل سازی و مدل مورد بررسی قرار گیرند

 

سردجوشی

علل:

-       غیر كافی بودن سیالیت مذاب و اكسیده بودن مذاب

-       بارریزی آرام و یاغیر مدام

-       غیر كافی بودن منافذ خروج هوا و گازها درقالب

-       درریخته گری تحت فشار ؛ عدم ذوبدو جریان مذاب و مقابل (به علت سرعت سرد كردن متفاوت این دو قسمت دارای ساختارهای متفائتی هستند )

-       پائین بودن درجه حرارت مذاب

چاره جویی : 

-       ریخته گری مذاب دردرجه حرارت بالاتری انجام شود

-       سیالیت آلیاژ افزایش یابد

-       با تغییر در سیستم راهگاهی سرعت بارریزی افزایش یابد

-       قابلیت عبور گاز قالب اصلاح گردد

 

كندگی

علل:     

  -دلیل این پدیده انبساط ماسه و یا كوبش ناكافی ماسه است

چاره جویی : 

-       در خارج كردن مدل از قالب دقت كنید

-       میزان چسب ماسه (بهبود استحكام تر ماسه ) را افزایش دهید

-       محل راهباره ها را تغییر داده و سرعت مذاب ورودی را كاهش دهید

-       از میخ و قانجاق استفاده كنید

-       قالب و ماهیچه هارا به تدریج خشك كنید

-       قبل ازبستن قالب و بارریزی ، قسمت های معیوب را بازسازی كنید 

 

ماهیچه شكنی

علل:     

-  وجود محل های ضعیف در ماهیچه ؛ كوبیدن یا دمیدن غیرصحیح ماسه ماهیچه ،ماهیچه سازی كم دقت و استفاده ازجعبه ماهیچه معیوب

-       شكسته شدن ماهیچه درهنگام حمل ونقل

-  شكسته شدن ماهیچه درهنگام قرارگرفتن درقالب و یابستن درجه ها ، عدم دقت درابعاد محل های نشست ماهیچه و دیگراجزای قالب ، ناكافی بودن تلرانس وتقویت ناكافی ماهیچه ، ناراستا بودن نیمه درجه درهنگام جفت كردن دو درجه

-نوع مطلب :
برچسب ها : ماسه ریزی، کشیدگی، فرساوندی، ترک، خرابی مدل، سرد جوشی، کندگی، ماهیچه شکنی، مهمترین عیوب ریخته گری، عیوب ریخته گری، ریخته گری، عیب های ریختگری،
مهندسی جوشکاری
مهندسی مواد و جوشکاری
درباره وبلاگ

به وبلاگ*مهندسی جوشکاری*خوش آمدید.

با نظرات و مطالب خودتون به ما کمک کنید تا بتوانیم پلی برای تبادل اطلاعات، برای هم باشیم.

mahdi.maleki68@ymail.com


مدیر وبلاگ : مهدی ملکی
نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :